Príobháideachas

Réamhrá

Tá meas ag TII ar do cheart chun príobháideachais agus comhlíonaimid ár n-oibleagáidí faoi na hAchtanna um Chosaint Sonraí 1988 agus 2003. Is é is cuspóir don Ráiteas ar Phríobháideachas Suímh Gréasáin seo ná a leagan amach conas a phléimid le haon sonraí pearsanta a thugann tusa dúinn agus tú ar cuairt ar an suíomh gréasáin seo.

Léigh go cúramach le do thoil téarmaí an Ráitis Príobháideachais seo, ó glactar leis agus cuairt tugtha agat ar an suíomh go bhfuil glactha agat le téarmaí an Ráitis ar Phríobháideachas Suímh Gréasáin. Mura bhfuil tú sásta leis an Ráiteas ar Phríobháideachas Suímh Gréasáin ní ceart duit an suíomh gréasáin seo a úsáid.

Tá aon naisc sheachtracha le suíomhanna gréasáin eile inaitheanta agus tugtar iad chun críche faisnéise amháin agus nílimid freagrach as an ábhar orthu, a gcruinneas ná as ráitis phríobháideachais na suíomhanna gréasáin eile sin.

Aon cheisteanna maidir leis an suíomh gréasáin seo agus cur i bhfeidhm an pholasaí príobháideachais, ba cheart iad a sheoladh i ríomhphost go dtí: webfeedbackfwd@tii.ie.

Cineál Faisnéise a Bhailítear

Coimeádaimid dhá cineál faisnéise:

  • Sonraí Pearsanta

Bailíonn TII sonraí pearsanta a bhaineann le seirbhís Chlár um Nuashonrú Fhoilseacháin TII. Ní bhailítear sonraí den saghas sin ach amháin má chuireann tú isteach é go deonach trí shuíomh gréasáin Fhoilseacháin TII ag www.TIIPublications.ie.

Ní bhíonn gá ach leis an méid is lú faisnéise chun seirbhís Chlár um Nuashonrú Fhoilseacháin TII a thabhairt duit i.e. seoladh ríomhphoist.

Nuair a thugann úsáideoir, sonraí pearsanta dúinn go deonach mar fhreagra ar cheistneoir nó ar shuirbhé, úsáidfear na sonraí chun críche taighde nó anailíse amháin.

Faightear do sheoladh ríomhphoist nuair a dhéanann tú teagmháil le TII ar aon cheann de na seoltaí ríomhphoist atá ar an suíomh gréasáin. Is chun críche ligean do TII do cheist a fhreagairt amháin é seo.

  • Sonraí Neamh-Phearsanta

Mar a bhíonn le formhór suíomhanna gréasáin, bailímid faisnéis staidrimh agus anailíse ar bhonn comhiomlán ar chuairteoirí ar ár suíomh gréasáin. Sonraí Neamh-Phearsanta is ea faisnéis nach féidir a úsáid chun tú a aithint nó chun teagmháil a dhéanamh leat, amhail faisnéis dhéimeagrafach faoi, mar shampla, seoltaí IP, cineálacha brabhsálaí agus sonraí staidrimh anaithnid a bhaineann lenár suíomh gréasáin.

Críocha dá gcoimeádaimid do chuid faisnéise

  • Sonraí Neamh-Phearsanta

Úsáidimid na Sonraí Neamh-Phearsanta a bhailítear ó chuairteoirí ar ár suíomh gréasáin i bhfoirm iomlánach chun tuiscint níos fearr a fháil ar an áit as a dtagann ár gcuairteoirí agus chun cabhrú linn ár suíomh gréasáin a dhearadh agus a eagrú.

  • Fianáin

Úsáidtear teicneolaíocht seisiúin “fianáin” ar an suíomh gréasáin seo. Is píosa beag téacs é fianán a stórálann do bhrabhsálaí ar do ríomhaire, ar iarratas ó d’fhreastalaí. Ní úsáidimid fianáin sheisiúin chun do roghanna pearsanta idir leathanaigh a shábháil.

Féadfaidh tú ag am ar bith diúltú dár bhfianáin, má cheadaíonn do bhrabhsálaí amhlaidh, nó iarraidh ar do bhrabhsálaí a thaispeáint nuair a bhíonn fianán á sheoladh. Féadfaidh tú freisin comhaid fianáin a scriosadh de do ríomhaire de réir mar is mian leat. Tabhair do d’aire má dhiúltaíonn tú dár bhfianáin nó má iarrann tú fógra gach uair a mbíonn fianáin á seoladh, d’fhéadfadh sé seo cur isteach ar shaoráid d’úsáide as an suíomh gréasáin.

I gcás nach bhfuil tú toilteanach nó nach bhfuil tú ábalta ár bhfianáin a dhiúltú, tá tú ag toiliú don úsáid as fianáin againn má leanann tú dár suíomh a úsáid.

Sonraí Pearsanta

Próiseálfaimid aon sonraí pearsanta a thugann tú dúinn chun na críocha seo a leanas:

  1. nuashonraithe a sheoladh chugat i ríomhphost nuair a dhéantar athruithe ar Fhoilseacháin TII;
  2. aiseolas faoinár suíomh gréasáin a fháil agus chun d’aiseolas a fhreagairt;
  3. ceisteanna a fuarthas trí sheoltaí teagmhála ríomhphoist ar an suíomh gréasáin a fhreagairt; 
  4. [má liostáil tú], dul i dteagmháil leat maidir le páirt a ghlacadh i suirbhéanna;

Nochtadh Faisnéise do Thríú Páirtithe

Féadfaidh TII do sheoltaí ríomhphoist a nochtadh dá chonraitheoirí nó dá ghníomhairí a oiread is atá riachtanach chun na críocha atá sonraithe san alt roimhe seo. Seachas sin áfach, ní nochtfaidh TII sonraí pearsanta do thríú páirtithe gan toiliú uaitse.

Slándáil

Coimeádtar do Shonraí Pearsanta ar fhreastalaithe slána a óstálann TII. Agus an tIdirlíon mar atá sé, ní féidir linne aon rathúnas ná barántas slándála a thabhairt maidir le haon fhaisnéis a sheolann tú chugainn ar an idirlíon. Ní féidir rathúnas 100% a thabhairt maidir le slándáil aon tarchuir sonraí ar an Idirlíon. Is féidir áfach gach beart réasúnta dar féidir a dhéanamh (lena n-áirítear bearta iomchuí teicniúla agus eagraíochtúla) chun do Shonraí Pearsanta a chosaint.

Ath-Struchtúrú Eagraíochtúil

Coinnímid an ceart chun an fhaisnéis a aistriú (lena n-áirítear do shonraí pearsanta), i gcás athstruchtúrú ar ár n-eagraíocht, go tríú páirtí a ghlacann chuige feidhmeanna dár n-eagraíocht, a fhad is go bhfuil polasaí príobháideachais comhionann i bhfeidhm ag an tríú páirtí sin.

Sonraí Pearsanta a Nuashonrú, a Fhíorú agus a Scriosadh

Is féidir le húsáideoirí a síntiús le córas Fhoilseacháin TII a chur ar ceal ag am ar bith ach cliceáil ar an nasc seo: http://TIIPublications.ie, agus na treoracha a leanúint ag “Cláraigh le haghaidh fholáirimh TII".

Féadfaidh tú freisin aon athruithe nó aon ní míchruinn i do shonraí pearsanta a chur in iúl dúinn ach ríomhphost a chur chugainn ag webfeedbackfwd@tii.ie nó scríobh chugainn ag: Bonneagar Iompair Éireann, Ionad Gnó Gheata na Páirce, Sráid Gheata na Páirce, Baile Átha Cliath 8, D08 DK10

Coinneáil

Ní choinneoimid do Shonraí Pearsanta níos faide ná mar is riachtanach maidir leis na críocha atá leagtha amach sa Ráiteas Príobháideachais seo.

Athruithe ar Ráiteas ar Phríobháideachas Suímh Gréasáin

Postálfar aon athruithe ar an Ráiteas Príobháideachais ar an suíomh gréasáin seo ionas go mbeidh tú ar an eolas i gcónaí faoin bhfaisnéis a bhailímid, conas a úsáidimid í, agus faoi na cúinsí, más ann dóibh, ina nochtaimid iad. Má bheartaímid ag am ar bith Sonraí Pearsanta a úsáid ar bhealach ar bith atá difriúil in aon slí shuntasach ón mbealach atá luaite sa Ráiteas Príobháideachais seo, nó ón mbealach a luadh leat nuair a bailíodh iad, cuirfimid an méid sin in iúl duit, agus beidh rogha agat cé acu an mbeidh cead againn iad a úsáid ar an mbealach nua nó nach mbeidh.

Ceart Rochtana

Tá an ceart agatsa, faoi na hAchtanna um Chosaint sonraí, 1988 agus 2003, cóip de do shonraí pearsanta atá inár seilbh a fháil. Má theastaíonn uait leas a bhaint as an gceart seo, scríobh chugainn ag an seoladh seo a leanas: Bonneagar Iompair Éireann, Ionad Gnó Gheata na Páirce, Sráid Gheata na Páirce, Baile Átha Cliath 8, D08 DK10. D’fhéadfadh iarratas dá leithéid bheith faoi réir táille a fhorordófar, €6.35 faoi láthair, agus d’fhéadfadh cruthúnas aitheantais a bheith uainn.

Ráiteas Príobháideachais Meán Sóisialta

Baineann an ráiteas seo le cleachtais phríobháideachais Bhonneagar Iompair Éireann (TII) i ndáil lenár gcuntais meán sóisialta (e.g. Facebook, Twitter). Leagtar amach ann an bonn faoina bpróiseálfaimid aon sonraí pearsanta a bhailímid uait, nó a sholáthraíonn tú dúinn, i gceangal lenár gcuntais meán sóisialta, i gcomhréir leis an reachtaíocht um chosaint sonraí in Éirinn. Níl TII freagrach as ábhar ná cleachtais phríobháideachais sholáthraithe na meán sóisialta.

Ráiteas Ginearálta

Beidh lánurraim ag TII ar do cheart chun príobháideachais, agus ní bhaileoimid aon fhaisnéis phearsanta fút i gan fhios duit ná gan cheadú uait.  Aon fhaisnéis phearsanta dá dtabharfaidh tú dúinn go deonach, caithfear léi i gcomhréir dhlúth leis na hAchtanna um Chosaint Sonraí 1988 agus 2003.

Faisnéis phearsanta a bhailiú agus a úsáid

Ní bhaileoidh TII aon fhaisnéis aitheantais phearsanta fútsa nuair a thugann tú cuairt ar ár gcuntais meán sóisialta mura roghnaíonn tú an fhaisnéis sin a thabhairt dúinn.  Braitheann an fhaisnéis a bhailímid ar a ndéanann tú le linn duit cuairt a thabhairt ar ár gcuntais meán sóisialta.  Mar shampla, má phostálann tú gearán nó ceist, féadfaimid ábhar do ráitis a thaifead ar ár gcóras, nó má thugann tú dúinn faisnéis phearsanta amhail sonraí teagmhála trí theachtaireacht dhíreach, féadfaimid na sonraí sin a thaifead.

Faisnéis a Nochtadh

Féadfaidh TII sonraí pearsanta a phróiseálann sé i gceangal lena chuntais meán sóisialta a nochtadh do thríú páirtithe nuair a cheadaítear amhlaidh faoin dlí nó nuair a éilítear amhlaidh faoin dlí.  

Ceart Rochtana

Tá sé de cheart agatsa, faoi réir díolúintí áirithe, cóip de do shonraí pearsanta a fháil (ar féidir linn táille bheag a ghearradh di) a choimeádaimid fút agus aon ní míchruinn sna sonraí sin a cheartú.  Má theastaíonn uait leas a bhaint as na cearta seo, déan teagmháil linn le do thoil ag: dataprotection@tii.ie. Déileálfar le d’iarratas chomh luath agus is féidir é nó laistigh de 40 lá.

Athruithe ar Ráiteas Príobháideachais

Féadfaimid an Ráiteas Príobháideachais a athrú ó am go chéile agus dár rogha féin. Molaimid do chuairteoirí an leathanach seo a sheiceáil go minic le haghaidh aon athruithe ar an Ráiteas Príobháideachais. Má leanann tú dár gcuntais meán sóisialta a úsáid tar éis aon athrú ar an Ráiteas Príobháideachais is ionann sin agus glacadh leis an athrú sin.